Sklonost korištenju aplikacija za upoznavanje i razvoj međuljudskih vještina milenijalaca

Autor: Lorena Rosean, Jennifer Matić, Jasminka Samardžija

Sažetak

Istraživanje analizira vezu između tipova osobnosti i sklonosti prema korištenju aplikacija za upoznavanje u kontekstu kreiranje dugoročnih odnosa. Svrha provedene kvantitativne studije je testirati postoji li korelacija između sklonosti milenijalaca korištenju aplikacija za upoznavanje i njihove spremnosti za izlaske u stvarnom životu. Glavna hipoteza istraživanja je da milenijalci s introvertnim tipom osobnosti imaju izraženiju sklonost korištenju aplikacija za upoznavanje. Kako bi se testirala ova hipoteza, putem interneta je provedene anonimna anketa korištenjem Googleove usluge Google Forms. Društvena mreža koja je korištena u istraživanju je Facebook, a glavni cilj bio je dobiti širu sliku psihološkog profila korisnika aplikacija za upoznavanje i navika upoznavanja. Istraživanje je provedeno na populaciji milenijalaca u Hrvatskoj, (rođeni između 1987. i 1994. godine) koji žive na području Zagreba. Nezavisna varijabla je razvoj interpersonalnih vještina milenijalaca, dok se zavisna varijabla definira kao sklonost korištenju aplikacija za upoznavanje. Glavna hipoteza istraživanja da milenijalci s introvertnim tipom osobnosti imaju izraženiju sklonost korištenju aplikacija za upoznavanje nije potpuno potvrđena, otkrivajući umjesto toga snažniju sklonost introvertiranih osoba korištenju aplikacija za upoznavanje i slanje poruka kao komunikacijskog alata za kreiranje socijanih interakcija, ne nužno za dugoročne veze. Rezultati istraživanja su u skladu s teorijom društvene razmjene. U kontekstu dobivenih rezultata podataka, čini se da pojedinci donose odluke u vezi s korištenjem digitalnih komunikacijskig platformi na temelju uočenih koristi, poput ublažavanja emocionalnog utjecaja odbijanja, praktičnosti i užitka koji proizlaze iz tih interakcija. Teorija društvene razmjene se također dotiče koncepta nagrada i troškova, gdje pojedinci pokazuju veći interes za odnose ili interakcije koje pružaju više nagrada nego troškova. U ovom slučaju, nagrade mogu uključivati emocionalnu udobnost, praktičnost i uživanje, dok troškovi mogu uključivati potencijalnu nelagodu prilikom interakcija licem u lice ili odbijanje.

Ključne riječi: ekstroverti, introverti, korištenje aplikacija za upozn, milenijalci, tehnologija i interpersonalne
Download: Klikni ovdje.