Odnos osobina ličnosti, tipova usamljenosti i ovisnosti o internetu

Autor: Maja Koporčić, Silvija Ručević

Sažetak

Osnovni cilj rada bio je ispitati odnos osobina ličnosti mjerenih na nekoliko dimenzija (ekstraverzija, ugodnost, savjesnost, neuroticizam i otvorenost za iskustva), tipova usamljenosti (emocionalna usamljenost u ljubavi i u obitelji te socijalna usamljenost) i ovisnosti o internetu. Osim toga, ispitana je i uloga spola kao moderatora efekata dimenzija osobina ličinosti i tipova usamljenosti na izraženost ovisnosti o internetu. Istraživanje je provedeno na uzorku od 240 studenata (57,5 % žena i 42,5 % muškaraca) Sveučilišta Josipa Jurja Stross mayera u Osijeku u dobi od 19 do 55 godina. Rezultati istraživanja pokazali su da su vrijeme provedeno na internetu, ekstraverzija, savjesnost, neuroticizam te emocionalna usamljenost značajni prediktori ovisnosti o internetu. Iako se spol nije pokazao značajnim prediktorom problematične uporabe interneta, spol je bio značajni moderator odnosa ekstraverzije i neuroticizma s ovisnošću o inter netu. Pri tome su više razine dviju osobina ličnosti bile povezane s problematičnim korištenjem interneta kod muškaraca, dok je kod žena utvrđen obrnuti obrazac.

Ključne riječi: osobine ličnosti, ovisnost o internetu, usamljenost
Download: Klikni ovdje.