Migracijski diskurs u hrvatskim medijima

Autor: Katja Dobrić Basaneže, Paulina Ostojić

Sažetak

Ovaj se rad bavi migracijskim diskursom u hrvatskim medijima, pri čemu kombinira pristupe korpusne lingvistike i kritičke analize diskursa. Rad se najprije usredotočuje na frazeološki i gramatički kontekst pojmova migrant, imigrant, izbjeglica and azilant, nakon čega istražuje i pozadinu takvog lingvističkog ponašanja. Potonje se istražuje s pomoću kritičke analize diskursa, odnosno analizom izvanjezičnog konteksta. To uključuje analizu povijesnog, kulturološkog i političkog konteksta, a ponekad i relevantne sudske prakse i standarda zaštite zajamčenih u međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima. Rezultati istraživanja upućuju na činjenicu da se diskriminacija ne događa samo kada je posrijedi nehumano postupanje poput tzv. pushbacks, već i u samom jeziku koji mediji koriste za izvještavanje o procesu migracija.

Ključne riječi: diskriminacija, korpusna lingvistika, kritička analiza diskursa, mediji, migracijska kriza
Download: Klikni ovdje.