Kulturni kapital mladih: preferencije i transmisija popularnih glazbenih žanrova među studentima Sveučilišta u Zagrebu

Autor: Filip Trbojević

Sažetak

U radu se teorijski i empirijski, metodom online ankete na prigodnom uzorku (N = 632), istražuju dva aspekta glazbene konzumacije studenata Sveučilišta u Zagrebu: njihove glazbene preferencije te u kojoj su mjeri one posljedica transmisije glazbenog ukusa s njihovih roditelja, oslanjajući se pritom na koncept kulturnog kapitala Pierrea Bourdieua. Rezultati pokazuju da studenti najviši stupanj preferencija pokazuju spram rock ili blues, dok uvjerljivo najmanje preferiraju turbofolk glazbu. Utvrđene su i razlike s obzirom na socioekonomske odrednice, a najvažniji je rezultat taj da su glazbene preferencije studenata neovisne o njihovom materijalnom statusu. Zatim, utvrđena je pozitivna veza između studenata i njihovih roditelja u pogledu slušanja klasične te rock ili blues glazbe, što ukazuje na to da roditeljski glazbeni ukus usmjerava glazbene preferencije njihove djece k određenim glazbenim stilovima. Rezultati upućuju na pojavu novih (hibridnih) kulturnih formi, na potrebu redefniranja strogih razgraničenja i kulturnih hijerarhija koje se temelje na ideji „visokeˮ kulture, kao i na uva­ žavanje toga da se međusobna dinamika ekonomskog i kulturnog kapitala mijenja.

Ključne riječi: glazbena konzumacija, glazbene preferencije, kulturna potrošnja, kulturni kapital, transmisija
Download: Klikni ovdje.