Denacionalizacija i agencijski angažman u stvaranju politike net neutralnosti u Litvi

Autor: Deimantas Jastramskis

Sažetak

Ovaj rad usredotočuje se na formiranje komunikacijske politike u Litvi, osobito u pogledu net neutralnosti. Istraživanje primjenjuje model višestrukih struja (multiple stream model) za analizu uvjeta političkih procesa i aktivnosti političkih sudionika. U radu se tvrdi kako je litvanska komunikacijska politika postala načelno denacionalizirana od ulaska zemlje u Europsku uniju. Pitanje politike net neutralnosti uklopljen je u kontekst politike EU-a, a nacionalna agenda politike net neutralnosti izgubila je na važnosti. Denacionalizacija donošenja politike net neutralnosti usklađena je s uključivanjem agencija u njezino formiranje.

Ključne riječi: komunikacijska politika, model višestrukih struja, net neutralnost, regulacija, širokopojasni internet
Download: Klikni ovdje.