Budućnost novinarstva kao sustava, profesije i kulture kako to vide studenti novinarstva

Autor: Ana Milojević, Aleksandra Krstić, Aleksandra Ugrinić

Sažetak

U posljednje vrijeme postoji jaka potreba da se tradicionalno novinarstvo redefi nira. Namjera ovog rada jest uključiti glasove budućih novinara u tu debatu. Stoga je studentima novinarstva Sveučilišta u Beogradu zadano pisanje eseja o budućnosti novinarstva. Radi sistematiziranja njihovih pripovijesti, tri teorijska shvaćanja novinarstva uvode se na temelju pregleda literature: novinarstvo kao društveni sustav, profesija i kultura. Eseji su ispitani pomoću kvantitativne i kvalitativne analize sadržaja i kritičke analize diskursa. U radu se raspravljaju studentska predviđanja promjena u novinarstvu kao sustavu, zanimanju i kulturi, s posebnom pozornošću prema korištenom leksiku kako bi se dekonstruirao način na koji studenti procjenjuju budućnost novinarstva. Nadalje, rad pokazuje također i kako studenti percipiraju svoju ulogu u redefi niranju novinarstva.

Download: Klikni ovdje.