Analiza uporabe metafora u političkoj retorici na lokalnim izborima

Autor: Nikolina Borčić, Mirela Holy, Ivona Čulo

Sažetak

Politički diskurs uvijek je više ili manje ideološki budući da je ideologija neodvojiva od diskursa i politike. Koncepti nacije i nacionalnog dio su svake ideologije. Članak istražuje sinergiju između političke komunikacije o naciji i nacionalnom te strukture diskursa putem korištenja konceptualnih metafora i argumentacije u izgradnji političkih identiteta u izjavama odabranih političara tijekom lokalnih izbora 2016. i 2017. u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U radu se analizira argumentacija i korištenje metaforičkih okvira u retorici odabranih političara u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Istraživanje je bilo usmjereno na proučavanje metafora s izvornom domenom osoba, kao što je država je osoba u argumentaciji odabranih političara u televizijskoj emi siji “Pressing”. Ta se emisija u istom formatu emitira na N1 televiziji u sve tri države. Cilj je bio opisati međupovezanost jezičnih realizacija načina razmišljanja i namjere naglašavanja specifičnih političkih poruka pozivanjem na nacionalni identitet. Usporedna analiza je pokazala da su metafore personifikacije najzastupljenije u političkom diskursu analiziranih srpskih političara. Nacionalna argumentacija pretežito je usmjerena na negativnu evaluaciju trenutne političke situacije, ali i buduće situacije ukoliko ne dođe do političkih promjena. Retorika odabranih bosanskohercegovačkih političara također se oslanja na izraze koji vode do metafore država je osoba, ali u manjoj mjeri. Slično retorici srpskih političara, analiza retorike bosanskih političara također je pokazala korištenje negativnih argumenata prilikom isticanja trenutnih izazova. Hrvatski uzorak upućuje na dominantno korištenje izraza koji ukazuju na metaforu stranka je osoba i grad je osoba, dok je metafora država je osoba zanemarena. Slijedom toga, može se zaključiti kako narativ nacionalnog identiteta nije uobičajen za retoriku političara na hrvatskim lokalnim izborima.

Ključne riječi: argumentacija, diskurs na nacionalnim i lokal, konceptualne metafore, nacionalni identitet
Download: Klikni ovdje.